STT Cửa Hàng Địa Chỉ Điện Thoại
1 Cửa hàng Bình Dân 71 Chùa Hàng, Hải Phòng (031) 3 851 646
2 Cửa hàng Bích Hà 358 Đại Lộ Tôn Đức Thắng (031) 3 571 772
3 Tạp hóa Anh Đức 47 Phố Cấm, P. Gia Viên, Q. Ngô Quyền, Hải Phòng (031) 3 628 466
4 Tạp hóa Yên Quý Ngã 3, Cống Chu, Kênh Giang, H. Thủy Nguyên, Hải Phòng  0126 501 6950