STT Cửa Hàng Địa Chỉ Điện Thoại
1 Tạp hóa 527 527 Hùng Vương, Huyện Đắk Hà, Kontum 0988 136 800
2 Tạp hóa Ông Tiên 517 Hùng Vương, Kontum (060) 3 865 186
3 Tạp hóa Phương Anh 95 Hùng Vương, Huyện Đắk Hà, Kontum 0964 559 945
4 Tạp hóa Thọ Linh 138 Hoàng Thị Loan, Kontum 0121 798 8313
5 Tạp hóa Trương Chính  85A Hùng Vương, Huyện Đắk Hà, Kontum  0168 2203 664
6 Tạp hóa Phương Nga 127 Trường Chinh, Kontum 0168 908 9928
7 Tạp hóa Hang Sa 396A Hùng Vương, Huyện Đắk Hà, Kontum 0989 448 977
8 Tạp hóa Ca Sương 344 Hùng Vương, Huyện Đắk Tô, Kontum 0168 953 0479
9 Tạp hóa Điệp Chợ Đắk Tô, huyện Đắk Tô, Kontum 0979 404 727
10 Tạp hóa Bắc Vương Chợ Ngọc Hồi, huyện Ngọc Hồi, Kontum (060) 3 503 203
11 Tạp hóa Yến Nhi Hoàng Thị Loan, huyện Ngọc Hồi, Kontum 0169 722 5178
12 Tạp hóa Ân Quý 14 Ngô Gia Tự, huyện Ngọc Hồi, Kontum 0905 943 299
13 Tạp hóa Khánh Quyên 184 Lê Hồng Phong, Kontum 090 9999 134
14 Tạp hóa Nga Cường 12B Lê Hồng Phong, Kontum 0972 041 921
15 Tạp hóa Khánh Quang 200 Lê Hồng Phong, Kontum (060) 3 915 351