STT Cửa Hàng Địa Chỉ Điện Thoại
1 Minh Thủy Số 221, Trần Huy Liệu, Nam Định 097 7300 616
2 Sửu Là Số 96 - Tân Giang - Nam Thanh - Nam Trực (0350) 3 927 007
3 Xuân Thuấn Chợ Chùa, Nam Giang, Nam Trực 0946 615 238