STT Cửa Hàng Địa Chỉ Điện Thoại
1 Hồng Hạnh Xã Khánh An, Huyện Yên Khánh,  Ninh Bình 01646 812 789
2 Hường Hảo Chợ Bến, Huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình 0983 211 518
3 Thùy Linh Xã Khánh Phú, Huyện Yên Khánh,  tỉnh Ninh Bình 0979 960 830
4 Lan Loan 119 Đường Hải Thượng, Ninh Bình 0989 064 286