STT Cửa Hàng Địa Chỉ Điện Thoại
1 Hương Nhâm Khu 8 Thị Trấn Hạ Hòa 01665 308 182
2 Đức Hòa Phương Xá, Đồng Cam, Sông Thao 0984 507 106
3 Anh Tú Hà Thạch, TX Phú Thọ 0966 051 678
4 Hùng Loan Cổng Trường 3, TX Phú Thọ 0938 766 326
5 Bình Đạt Thị Trấn Lương Sơn 01664 254 223
6 Liên Thích Lương Sơn, Yên Lập 0982 593 078