STT Cửa Hàng Địa Chỉ Điện Thoại
1 Tạp hóa Thúy Vân Ngã 4 Ông Bố, TP. Quảng Ngãi (055) 3 826 112
2 Tạp hóa Huỳnh Long Bích Ngọc 139 Lê Trung Đình, TP. Quảng Ngãi (055) 3 815 529
3 Tạp hóa Vân Anh Trà Bình, Trà Bồng, Quảng Ngãi 0165 4877 694
4 Cửa hàng Hoanh 172 Hai Bà Trưng, TP. Quảng Ngãi  
5 Bích Lệ 155 Lê Trung Đình, TP. Quảng Ngãi 0988 536 346
6 Tạp hóa Tùng Anh Thi Phổ, Mộ Đức, Quảng Ngãi 0916 603 114
7 Tạp hóa Hùng Hạnh Ngã 4 Hàng Da, Tịnh Phong, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi 0965 467 567
8 Tạp hóa Hồng Phát Tân An, Nghĩa An, Quảng Ngãi 0168 2675 263
9 Tạp hóa Cô Nhạn 54 Nguyễn Hoàng, TP. Quảng Ngãi (055) 3 820 448
10 Tạp hóa Thanh Ly 284 Nguyễn Nghiêm, TP. Quảng Ngãi (055) 3 825 334
11 Hoanh Thu Thị Trấn Mộ Đức, Quảng Ngãi 0918 857 108
12 Tạp hóa Thùy Cúc Thị Trấn Sa Huỳnh, Đức Phổ, Quảng Ngãi (055) 3 980 923
13 Tạp hóa Tuyết 93 Chu Văn An, TP. Quảng Ngãi (055) 3 826 690