STT Cửa Hàng Địa Chỉ Điện Thoại
1 Tạp hóa Thanh Hường 87 Đường Quế Sơn, Khu 9, TT. Thọ Xuân, Huyện Thọ Xuân 0913 870 686
2 Đại lý Lan Đức 35 Cầu Thiều, Huyện Triệu Sơn (037) 3 569 070
3 Thuyết Dự Đông Lĩnh, TP. Thanh Hóa (037) 3 691 010
4 Tạp hóa Hoa Truyền 291 Đình Hương, P. Đông Cương, TP. Thanh Hóa 0164 7792 043
5 Huyền Hồng 06 Trường Thi, TP. Thanh Hóa 0913 355 074
6 Đại lý Thủy Tân An 44 Tân An, P. Ngọc Trào, TP. Thanh Hóa (037) 3 755 734
7 Tạp hóa Lan Sơn 11 Lê Hoàn, P. Trường Thi, TP. Thanh Hóa 093 2357 198
8 Đại lý Thái Phượng 164 Hải Thượng Lãn Ông, P. Đông Vệ, TP. Thanh Hóa (037) 625 1262
9 Hừng Hường 215 Quang Trung, P. Đông Vệ, TP.  Thanh Hóa (037) 3 725 088